James Casper Burgess

Birth

15 April 1852
Salt Lake City, Salt Lake, Utah, USA

Death

23 November 1940
Price, Carbon, Utah, USA